DICA

Ambasador kultury cyfrowej

To szkolenie jest kontynuacją projektu CATLID, podczas którego zdaliśmy sobie sprawę, jak korzystne byłoby dla naszej grupy docelowej rozwijanie umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych. Postanowiliśmy więc dostosować ramy szkoleniowe CATLID do środowiska cyfrowego.

Moduły treningowe

Moduł 1: Wprowadzenie: Kim jest edukator społeczny?

Moduł ten ma na celu zapoznanie uczestników z treściami kursu omówionymi w kolejnych 4 modułach oraz zdefiniowanie roli edukatora społecznego.

W pierwszej części główny nacisk kładziony jest na definicję tego, czym jest społeczność i na czym ogólnie polega praca edukacyjna w społeczności. Następnie wyjaśnia rolę i funkcję edukatora społecznego oraz wymagane umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia tej roli. Jedno z działań obejmuje osobistą motywację uczestników. Argument samotności i możliwe strategie jej przezwyciężenia są również częścią tego modułu.

Moduł 2: Wprowadzenie do kultury i dzielenia się kulturą. Jak dzielić się swoją kulturą?

W tym module zbadamy, jak zidentyfikować kulturę, stworzyć osobistą mapę kulturową, a także zbadać zestaw umiejętności każdego ucznia w ramach osobistej mapy kulturowej. Ten moduł będzie zawierał możliwości rozwijania pewności siebie.
W tym module duży nacisk położono na wprowadzenie teoretycznych podstaw kultury i połączenie jej z technikami przezwyciężania samotności. Zapewni to dogłębną dyskusję na temat istniejących definicji kultury. Termin ten zostanie następnie podzielony na kulturę zewnętrzną i kulturę wewnętrzną. Na koniec krótko omówimy komunikację międzykulturową i jej znaczenie dla samotności.

Zapoznanie się z zewnętrznymi i wewnętrznymi obiektywnymi aspektami kultury może sprzyjać lepszemu zrozumieniu i pozwolić na mniej nieporozumień w spotkaniach międzykulturowych. Wiedza omówiona w tej części teoretycznej zostanie następnie przeniesiona na działania praktyczne w drugiej części.

Korzyści z tego modułu to zrozumienie przez uczestników, czym jest kultura, a także rozwinięcie zaufania do własnej kultury i osiągnięć, co prowadzi do wzmocnienia pewności siebie.

Moduł 3: Jak prezentować swoją kulturę?

Kultura jest dziś podstawowym elementem jakości życia ludzi, a także szansą na rozwój pod względem społecznym i gospodarczym. „Kulturę można uznać za zestaw charakterystycznych cech duchowych i materialnych, intelektualnych i emocjonalnych, które charakteryzują społeczeństwo lub grupę społeczną. Obejmuje to, oprócz sztuki i literatury, styl życia, prawa podstawowe, systemy wartości, tradycje i wierzenia. Wzmocnienie kultury jest jedynym sposobem na uczestnictwo w naszej własnej tożsamości w zglobalizowanym świecie. Rozwijanie kultury oznacza dawanie ludziom narzędzi do wzmacniania ich wartości, rozumienia świata, w którym żyją, przyjmowania go i uczestniczenia w zmianach”.

Dzięki temu modułowi uczestnicy dowiedzą się, jak opracować prezentację i określić, jakimi zasobami dysponują, aby zrobić to skutecznie.

Moduł 4: Umiejętności prezentacyjne angażujące publiczność

W tym module chcielibyśmy nauczyć uczestników prowadzenia inspirujących i angażujących prezentacji przy użyciu różnych narzędzi i metod, a także radzenia sobie ze stresem i używania mowy ciała. Przedstawione zostaną pewne teorie i techniki, natomiast celem jest, aby były one jak najbardziej interaktywne, oferując uczestnikom możliwość wykorzystania tych umiejętności w praktyce. Zapewniając uczestnikom podstawową wiedzę na temat technik prezentacyjnych, chcielibyśmy wzmocnić ich pewność siebie, co później pomoże im łatwiej nawiązać kontakt z lokalnymi społecznościami. Celem tego modułu jest również zapoznanie uczestników z koncepcją „knowledge parties”.

Moduł 5: Następny krok w roli edukatora społecznego

Bycie edukatorem społecznym oznacza, że jesteś kimś, kto chce dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i kulturą ze społecznością, firmami i sektorem publicznym. Możesz być kimkolwiek z dowolnego kraju, z dowolnym pochodzeniem, kto czuje, że chce przyczynić się do lepszego zrozumienia korzyści płynących z różnorodności, a w szczególności zwiększyć świadomość na temat samotności wśród wielu migrantów / uchodźców, której w wielu przypadkach można łatwo zapobiec. Podczas pozostałych czterech modułów daliśmy uczestnikom narzędzia do nauki podejścia, dzielenia się i prezentacji. Z kolei w tym module chcemy przekazać im podstawową wiedzę na temat tego, w jaki sposób będą wykorzystywać te umiejętności, aby faktycznie móc pobierać opłaty za to, do czego się przyczyniają.

Materiały i wykłady pomogą zwiększyć umiejętności uczestników, tak aby docierając do firm, sektora publicznego lub organizacji pozarządowych wiedzieli, jak sprzedawać swoje usługi, jak je prezentować i za co pobierać opłaty.

Uczestnicy zostaną zapoznani z teoretyczną wiedzą na temat wybranych przez nas modeli biznesowych i metod oraz praktycznych sposobów ich wykorzystania. Zawsze w odniesieniu do tematu świadomości kulturowej i wspierania osób borykających się z samotnością.