Partnerzy

Community Action Dacorum

Wielka Brytania

Dacorum CVS (nazwa robocza Community Action Dacorum) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Hemel Hempstead w Wielkiej Brytanii, która świadczy szereg usług w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych grup społecznych i osób fizycznych.

Obejmują one:

Support 4 Dacorum: Zarządza wolontariuszami i wspiera grupy społeczne w rozwijaniu ich kompetencji i wiedzy poprzez szereg praktycznych świadczeń: szkolenia, obsługa płacowa, drukowanie, wynajem minibusów, doradztwo w zakresie administracji i fundraisingu

Creative Learning (kreatywne uczenie się): kształcenie dorosłych: prowadzenie szeregu kursów związanych z pracą i wypoczynkiem, w tym języka angielskiego dla osób posługujących się innymi językami (ESOL), szkolenia tłumaczy językowych, budowanie pewności siebie w celu zatrudnienia, zajęcia ruchowe, kursy sztuki i rzemiosła.

Mobility Services (usługi mobilności) : Usługi Shopmobility w postaci wypożyczania skuterów dla osób z trudnościami w poruszaniu się w celu uzyskania dostępu do centrum miasta. Usługi transportu zbiorowego dla osób starszych umożliwiające zakupy i wycieczki, w tym program wolontariatu samochodowego.

Connect Dacorum: projekt społecznej odpowiedzialności biznesu mający na celu łączenie firm ze społeczeństwem, w którym się znajdują.

Herts Interpreting and Translation Service (Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych Herts) : pomoc obywatelom w przezwyciężaniu barier językowych w dostępie do usług publicznych.

Radio Dacorum: Radio internetowe prowadzone przez społeczność

The Repair Shed: Ekologiczne przedsiębiorstwo społeczne dla mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, które jest samowystarczalne finansowo dzięki wytwarzaniu, naprawianiu i sprzedaży produktów. Zapewnia wspierające środowisko, w którym starsi mężczyźni i kobiety, którzy są uzdolnieni praktycznie i chcą wytwarzać nowe przedmioty, mogą dokonywać napraw, dzielić się umiejętnościami i uczyć się przy okazji nowych.

Building Better Opportunities (Tworzenie lepszych możliwości) : Partnerski projekt mający na celu walkę z ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, zdrowiem psychicznym i uzależnieniami

Działania na poziomie lokalnym zapewniają wiedzę specjalistyczną umożliwiającą zaangażowanie się w szereg europejskich projektów międzynarodowych, finansowanych w ramach programu Erasmus+, Europe for Citizens, European Social Fund, Lifelong Learning Programme i Youth in Action. Posiadamy akredytację EVS jako organizacja goszcząca i wysyłająca oraz jesteśmy aktywni w dziedzinie wolontariatu seniorów. Mamy doświadczenie jako partner wiodący w dużych projektach dotyczących tłumaczeń językowych i migracji, a także jako partner w projektach wspierających młodzież, dorosłych i osoby niepełnosprawne w zatrudnieniu oraz innowacyjnym wykorzystaniu technologii do wspierania nauki języków obcych.

https://www.communityactiondacorum.org/

Leno

Francja

Leno to francuska organizacja szkoleniowa specjalizująca się w kształceniu na odległość zarówno osób poszukujących pracy, jak i osób zatrudnionych. Nasz zespół pedagogiczny opracował od 2007 roku 5 głównych obszarów szkoleniowych: 1/ eco-Leno: Construction, Ecological construction, Renewable Energies 2/ Leno IT: CAD software, 3/ Leno Activ’: Management, Sales and Communication 4/ Leno EU: EU project development and management 5/ Leno Fwd: E and distance learning solutions. (1/ eco-Leno: Budownictwo, Budownictwo ekologiczne, Energie odnawialne 2/ Leno IT: Software CAD, 3/ Leno Activ’: Zarządzanie, sprzedaż i komunikacja 4/ Leno EU: Rozwój i zarządzanie projektami UE 5/ Leno Fwd: E-nauczanie i kształcenie na odległość)

Leno szkoli ponad 200 osób poszukujących pracy rocznie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i na odległość. Każdego roku od 65 do 75% z nich wraca do pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy po szkoleniu.

Leno oferuje również usługi doradcze dla organizacji szkoleniowych i firm w zakresie wdrażania rozwiązań e-learningowych lub nauczania na odległość, w tym systemów zarządzania nauczaniem, rozwiązań w zakresie treści pedagogicznych lub opracowywania kursów nauczania na odległość. W ciągu roku współpracowaliśmy ze szkołami zawodowymi budowlanymi, regionem Occitanie i różnymi firmami w celu wdrożenia szkoleń na odległość w ich organizacjach.

Na poziomie krajowym Leno opracowało różnego rodzaju metody, proces oceny, interaktywne narzędzia w celu ułatwienia procesu praktyk zawodowych naszych studentów. Zrealizowaliśmy również projekt Erasmus+ z migrantami, w ramach którego stworzyliśmy szkolenie językowe i szkolenie umiejętności w miejscu pracy. Leno ma również duże doświadczenie w koordynowaniu i uczestnictwie w projektach UE. W ciągu ostatnich 12 lat Leno koordynowało 3 projekty UE i uczestniczyło jako partner w 13 projektach UE (LdV, Grundtvig i Erasmus+). Wszystkie te projekty koncentrowały się na zatrudnieniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, głównie obejmujących kształcenie na odległość.

Leno nawiązało przez lata bardzo silne, innowacyjne i profesjonalne partnerstwa z innymi organizacjami szkoleniowymi i szkołami za pośrednictwem UE.

http://formations-biocontrole.com/

CSES

Szwecja

CSES – Center för Socialt Entreprenörskap Sverige to organizacja zajmująca się wiedzą, edukacją i doradztwem, wspierająca przede wszystkim innowacje społeczne i przedsiębiorczość poprzez uczestnictwo i wymianę wiedzy na poziomie UE.

CSES zostało założone jako projekt (finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny) i część Uniwersytetu Sztokholmskiego w 2011 roku. W połowie 2014 r. CSES stała się niezależną krajową organizacją pozarządową, obejmującą swoim zasięgiem całą Szwecję.

CSES wspiera przedsiębiorczość społeczną w Szwecji i Europie poprzez rozwój narzędzi i metod, które trenują, wspierają i promują przedsiębiorczość, przedsiębiorczość społeczną i innowacje.

CSES jest również aktywny w dziedzinie różnorodności i integracji, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. CSES włożył wysiłek w opracowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie i różnorodność w środowisku przedsiębiorczości.

W latach 2011-2017 CSES prowadził również inkubator dla przedsiębiorców społecznych, koncentrując się na start-upach i przedsiębiorcach na wczesnym etapie rozwoju, opracowujących społecznie, ekologicznie i ekonomicznie zrównoważone pomysły.

http://cses.se/

Orange Hill

Polska

Orange Hill (OH) to mikroprzedsiębiorstwo założone w styczniu 2008 roku. Działa na rynku edukacji i rozwoju pracowników. Działalność dotyczy głównie usług dla firm (które są główną grupą klientów).

Działalność i struktura firmy podzielona jest na 3 domeny:

  • opracowywanie i wdrażanie narzędzi i metodologii HRM,
  • szkolenia i doradztwo w zakresie umiejętności miękkich oraz diversity and inclusion
  • projektowanie, realizacja i zarządzanie innowacyjnymi projektami ukierunkowanymi na rozwój organizacji i pracowników, OH przygotowuje, wdraża i zarządza systemami rozwoju organizacji i pracowników, takimi jak np. systemy rozwoju personelu oparte na kompetencjach, diagnoza kultury organizacyjnej, satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności. W tych obszarach OH, we współpracy ze środowiskiem akademickim, rozwija własne innowacyjne e-narzędzia dostosowane do środowiska biznesowego.

W 2014 roku Orange Hill otrzymało Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Obecnie OH bada nowe obszary w szkoleniach: różnorodność i kompetencje kulturowe, uczenie się poprzez sztukę i kulturę oraz slow management. W obszarze wdrażania i zarządzania projektami OH buduje swoje doświadczenie od kilku lat, prowadząc (jako lider, partner lub podwykonawca) projekty szkoleniowe i doradcze lub prowadząc własne projekty rozwojowe i innowacyjne w obszarze zasobów ludzkich.

OH jest finalistą konkursu „”Bizneswoman Roku 2013″” w kategorii Moja Firma i została wyróżniona za pomysł, innowacyjność, wizję i perspektywy rozwoju.

OH stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Forum Młodych Lewiatan, Fundacja Diversity Hub, Fundacja Zona Art) oraz uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, WSE). OH jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności.

http://www.orangehill.pl/

Growth Coop

Hiszpania

GrowthCoop jest organizacją stosunkowo młodą, ale jej członkowie mają wieloletnie doświadczenie w projektach europejskich. Formą prawną tej organizacji jest spółdzielnia, a status prawny to organizacja non-profit. Dostarczamy szkolenia, oferując szereg kursów z zakresu zarządzania.

GROWTH to organizacja, która projektuje i dostarcza wysokiej jakości rozwiązania szkoleniowe w celu zwiększenia potencjału zespołu i rozwoju nowych umiejętności. Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów szkoleniowych ma pasję i doświadczenie, zapewniając stymulujące i angażujące środowisko uczenia się podczas naszych szkoleń korporacyjnych. Członkowie tej organizacji są wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami z dużym doświadczeniem w różnych sektorach zawodowych, doświadczonymi w dziedzinie doradztwa, szkoleń w zakresie kompetencji i umiejętności, a także w oferowaniu usług konsultingowych.

Naszą pasją jest rozwijanie umiejętności i kompetencji ludzi; naprawdę wierzymy, że podstawą rozwoju naszego społeczeństwa jest rozwój ludzi i firm.
Współpracujemy z ludźmi z różnych sektorów gospodarki i środowisk, promując włączenie społeczne. Promowanie wartości, takich jak przedsiębiorczość społeczna, międzykulturowość, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i inne, zapewni lepsze życie naszym przyszłym pokoleniom.

Naszym głównym celem jest wprowadzanie nowych pomysłów o dużym wpływie na organizacje, a tym samym wywieranie dużego wpływu na nasze społeczeństwo. Szukamy nowych rozwiązań skoncentrowanych na ludziach. Współpracujemy z ludźmi w organizacjach, by wspólnie rozwiązywać złożone problemy z różnych dziedzin przy pomocy multidyscyplinarnego zespołu i szerokiej sieci uczestników, zgodnie z zasadami ekonomii współpracy.

www.growthcoop.com

Die Berater Unternehmensberatungs GMBH

Austria

„Die Berater” Unternehmensberatungs GmbH koncentruje się na edukacji osób dorosłych, szkoleniach zawodowych i rozwoju zasobów ludzkich. Założona w 1998 roku przez Martina Röhsnera, die Berater® zatrudnia obecnie 350 osób w ponad 40 lokalizacjach w całej Austrii, z dodatkowymi ośrodkami na Słowacji, w Słowenii i Bułgarii.

Nasze usługi skierowane są do osób prywatnych, krajowych i międzynarodowych firm oraz organizacji o różnorodnej wielkości, działąjących w różnych sektorach, jak również do sektora publicznego. Główne obszary działalności die Berater to: Edukacja osób dorosłych, Outplacement i Projekty UE oraz doradztwo projektowe. Głównym celem jest motywowanie i kwalifikowanie ludzi do pełnego wykorzystania ich potencjału w gospodarce, na rynku pracy i w życiu osobistym.

www.dieberater.com

Diversity Hub (partner stowarzyszony)

Polska

Diversity and Inclusion to nasza specjalizacja. Dostarczamy wiedzę, doświadczenie i najlepsze praktyki, pomagając biznesowi czerpać korzyści z różnorodności i jednocześnie wpływać na zmiany społeczne.

Promujemy i upowszechniamy ideę zarządzania różnorodnością w biznesie oraz tworzymy własne, innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę efektywnego wdrażania zarządzania różnorodnością w organizacjach w jej głównych wymiarach, takich jak: wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, różnice międzykulturowe itp. Zajmujemy się również wieloma innymi ważnymi tematami związanymi m.in. z work-life balance, zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym, czy też prawami pracowników (mobbing w pracy).

Integrujemy środowisko ekspertów wokół różnorodności, poszukując praktycznych i skutecznych rozwiązań w tym obszarze oraz rozwijając praktyki, które okazały się skuteczne. Kontynuujemy dyskusję na tematy związane z różnorodnością angażując zróżnicowane środowiska: naukowców i praktyków – przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu, instytucji publicznych i mediów. W ten sposób łączymy różne podejścia do tematu, czasem rozbieżne, ale zawsze inspirujące.

W Diversity Hub pracujemy nad projektami dotyczącymi różnorodności i inkluzji, rozwiązujemy konkretne problemy pracodawców w obszarze D&I oraz prowadzimy badania, których celem jest dostarczanie jak najdokładniejszych danych i poszerzanie wiedzy w różnych obszarach zarządzania różnorodnością.

http://www.diversityhub.pl/